Právní služby

Poskytujeme komplexní právní služby v celém spektru právních odvětví, zejména v oblastech práva občanského a obchodního, práva rodinného, pracovního, správního, ústavního a evropského. Vedeme spornou agendu klientů, tak i agendu mimosoudní, či jsou právní služby poskytovány v kombinaci obou těchto forem. Klientům dlouhodobě vedeme jak jejich veškeré právní záležitosti, tak ad hoc konkrétní právní kauzu. Právní služby mohou být poskytovány též formou jednorázových konzultací. Našimi klienty jsou jak podnikatelské subjekty, subjekty veřejnoprávní či kombinované, tak i fyzické osoby zdejší i cizozemské. Právní služby jsou poskytovány v českém, anglickém a francouzském jazyce.

Převody nemovitostí

 • sjednávání podmínek převodních smluv
 • zástavy a zajištění
 • platební podmínky
 • řešení financování včetně zasmluvnění podmínek hypoték a úvěrů
 • úschovy
 • ověřování podpisů
 • zastoupení před katastrálními úřady

Zastoupení před soudy

 • veškeré písemné i osobní úkony v řízeních před soudy, rozhodci a jinými orgány
 • žaloby
 • odvolání
 • předběžná opatření
 • mimořádné opravné prostředky včetně ústavních stížností

Smluvní agenda

 • sepis smluv a dohod podle zadání
 • kupní smlouvy
 • smlouvy o dílo
 • pracovní smlouvy
 • smlouvy o vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • dohody o vypořádání a změnách společného jmění manželů apod.

Zakládání a změny společností

 • zakládání obchodních společností 
 • družstev a jiných subjektů
 • změny vnitřních poměrů
 • fúze
 • rozdělení
 • převod jmění
 • převod podniku či jeho části
 • změna právní formy 

Veřejná správa

 • obce a města
 • vnitřní mechanismy veřejnoprávních korporací
 • správa obecního majetku a nakládání s ním
 • přestupky
 • správní právo
 • stavební zákon
 • vodní zákon
 • provozování vodovodů a kanalizací 

Ústavní soud a lidská práva a svobody

 • lidská práva a občanské svobody 
 • posouzení věcí a případný sepis ústavních stížností
 • posouzení věcí a případný sepis stížností k ESLP do Štrasburku 

Rodinné právo

 • rozvody manželství a úprava poměrů k nezletilým dětem
 • smíšená manželství a rodičovství
 • styk rodičů s dětmi
 • vypořádání majetku po rozvodu