Pojištění a ceny

Pojištění

Výkon advokátní činnosti advokátní kanceláře je pojištěn z titulu pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem advokacie u Generali pojišťovny a.s., a to nad povinný zákonný limit (5.000.000,-Kč) na celkovou částku 25.000.000,- Kč.
Advokátní kancelář může dle požadavku klienta sjednat také ad hoc pojištění profesní odpovědnosti pro konkrétní kauzu, kde lze na přání klienta sjednat i vyšší pojistný limit.
Za dobu výkonu činnosti advokáta (od r.1999) nebyl vůči advokátovi Mgr. Jindřichu Šimberskému, ani vůči žádnému spolupracujícímu advokátovi či jinému členovi kanceláře, uplatněn žádný nárok z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem advokacie.

Ceny

Ceny se sjednávají v hodinové sazbě, či jako úkonová odměna.

1. Hodinová sazba

Hodinová sazba se sjednává jako individuální smluvní sazba odvislá od náročnosti věci, konkrétního klienta a okolností případu.

V rámci sjednané hodinové sazby se rozlišují následující právní služby:

  1. právní služby účtované v plné výši (tzv. základní hodinová sazba), tj. zejména účast u soudu, jednání s klientem či s protistranou, písemné podání ve věci (žaloba, vyjádření, odvolání apod.), sepis právního rozboru, sepis smlouvy či jiného klientem požadovaného právního jednání, studium klientem dodaných podkladů či soudního spisu, komunikace s klientem, se soudem či s protistranou ve věci samé, ve specifických případech studium judikatury a literatury atd.;
  2. právní služby účtované coby 50 % hodinové sazby (tzv. snížená hodinová sazba), tj. především právní služby jednoduššího charakteru typu organizačních přípisů vůči soudu či jiným účastníkům, nahlížení a kopírování soudních spisů, klientem vyžádané osobní podání úkonu konkrétnímu orgánu, dále ztráta času cestou na jednání a zpět mimo Prahu, v některých případech studium podkladů či pramenů atd.;
  3. právní služby neúčtované, mezi které spadá administrativní činnost kanceláře, vypravování běžných dokumentů, organizační komunikace s klientem (například ve věci plné moci či sjednání schůzky), osobní podání úkonu konkrétnímu orgánu z podnětu kanceláře apod.

Za právní služby zpracovávané v cizím jazyce a za právní služby zpracovávané v urgentním režimu mimo obvyklou pracovní dobu je účtován příplatek. Výše příplatku se stanoví ve smlouvě o poskytování právních služeb podle užitého cizího jazyka a povahy věci.

2. Úkonová odměna

Úkonová odměna je účtována v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) v platném znění. To znamená, že klient hradí úkony právní služby definované advokátním tarifem ve výši stanovené dle advokátního tarifu.

Obecné informace

K ceně právních služeb je připočítávána DPH v zákonné sazbě.

Hotové výdaje spočívající v cestovních nákladech po Praze, nákladech na tisk, na telekomunikační a poštovní služby se hradí paušální náhradou v rozsahu 3% fakturované částky. 
U každého klienta je průběžně vedena časová specifikace poskytnutých právních služeb, tato specifikace je oddělitelnou přílohou každé vystavené faktury. 
Právní služby jsou obvykle účtovány v měsíčním režimu zpětně.
Při převzetí nové věci je požadována přiměřená záloha na právní služby, která je následně započtena vůči první vystavené řádné faktuře. V případě jednorázové konzultace se záloha nevyžaduje.
Služby je možno hradit bankovním převodem, prostřednictvím platební brány PayPal, v hotovosti na recepci kanceláře či platební kartou (přijímáme platební karty VISA, MasterCard, Maestro, Diners Club INTERNATIONAL, V PAY, DISCOVER, JCB).